Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

1. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Three.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jouw racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krotwoning posredovalec, se njegov delavec registrira krot uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) te posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jouw prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krotwoning prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Two. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) te leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja ter ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, paps bo verjetno imela aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ki jih bo izvajalec S&T sporocil naknadno. Na tej podlagi bisexual uporabnikom dali navodilo, da naj podatke za istega dajalca ter isto leto razdelijo na vec paketov.

Three. Ali se dopolnilno delo lahko sporoca skupaj z rednimi podatki?

Da, paziti jouw treba na sifro vrste prijave (polje Two), v kateri se sedaj locijo obrazci. Obicajni obrazec M-4 ima sifro vrste prijave 0, prijava podatkov o dopolnilnem delu vader ima sifro vrste prijave Two. Vse jou lahko v istem paketu, ce jouw isti dajalec podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two).

Four. Komu jij namenjena rubrika E?

Ce ima zavarovanec na obrazcih M-1 te M-2 odprto zavarovanje za doloceno obdobje (npr. celo leto), prispevki paps so placani le za del leta (npr. za obdobje od januarja do septembra), se v rubrike od B do D vpisujejo podatki za obdobje, ko so prispevki placani (januar-september) Za obdobje, ko prispevki niso placani (oktober-december) vader se podatki vpisejo v rubriko E. Glede na to, da se placa ne uposteva v pokojninsko osnovo, ce prispevek ni placan, zneska placanega prispevka ni, ostale pravice paps prav tako ne pripadajo brez placila prispevkov, potrebujemo le podatke o obdobju te stevilu ur (zaradi kontrole pravilnosti stevila ur v rubrikah B-D).

Five. Na obrazcu ni vec polja Opombe. Kam vpisemo npr. 6 urni delavnik?

Te opombe ni vec potrebno vpisovati, ker se bo na drugem nivoju logicnih kontrol v Zavodu primerjal podatek o stevilu ur dejansko opravljenega dela te podatki na M-1 obrazcu o krajsem delovnem casu ali podatki o invalidu, ki mu jouw priznana pravica do dela s krajsim delovnim casom.

6. Ali se pri zavarovancu vpisuje njegov tedenski ter letni sklad ur ali tedenski ter letni sklad ur zavezanca?

Pri zavarovancu se vpisuje tedenski te letni sklad ur zavezanca. Tedenski sklad ur predstavlja stevilo ur polnega delovnega casa (PDC) pri delodajalcu, ki paps jouw znotraj ene registrske stevilke dajalca ali celo ene registrske stevilke zavezanca lahko razlicno (npr. komercialni oddelek ima PDC 36 ur, proizvodni oddelek paps 40 ur). Zato se lahko od enega do drugega zavarovanca v istem paketu ter celo pod isto RS zavezanca tedensko stevilo ur PDC spreminja. Letni sklad ur vader mora v okviru enega obrazca vedno ustrezati tedenskemu stevilu ur (npr. za tedenski PDC 40 ur bo letni sklad 2080 ur, za PDC 36 ur paps bo letni sklad 1872 ur), torej se spreminja skupaj s tedenskim stevilom ur PDC.

7. Primer iz rubrike B, polje Ten, kjer jou navedeno, da jij pri spremembi delovnega casa treba oddati nov obrazec M-4. Moznosti so Trio:

  • dodatna XML datoteka,
  • dodatni zapis v datoteki za tega zavarovanca,
  • samo ponovljen hakblok B znotraj tega zavarovanca?

Ce gre za spremembo delovnega casa, se za doloceno obdobje spremeni tudi tedenski te letni sklad ur, zato jouw treba narediti nov obrazec ter pri tem tudi lociti obdobja, na katera se nanasa novi tedenski ter letni sklad ur. Jouw vader ta drugi obrazec M-4 lahko v istem paketu (verjetno jou misljen dodatni zapis v datoteki) te ni treba formirati novega paketa (verjetno ste mislili na dodatno XML datoteko). Ce se za celotno leto ne spremenijo podatki v rubriki A, vendar jouw bilo zavarovanje med letom prekinjeno, se lahko drugo obdobje istega leta po prekinitvi doda na istem obrazcu v novo vrstico v rubriki B (seveda, ce so prispevki placani) ter ni treba formirati novega obrazca.

Related movie: PAC Coin Wallet Transfer From Cryptopia Encrypt Debug Unlock


8. Za polje OD DO jou v Uradnem listu navedeno DDMM, v XML paps datum!

Zaradi logicne kontrole datuma ter nadaljnjih logicnih kontrol programi, ki kontrole izvajajo, potrebujejo celoten datum, vkljucno z letom. Uporabniku, ki podatke rocno vpisuje, jou vnos olajsan tako, da aplikacija takrat, ko iz vnesenih podatkov formira XML zapis, sama sestavlja datum iz polj od-do te letnice iz polja Two. Pri uvozu podatkov vader mora biti podatek tak, krotwoning ga zahteva XML shema, ker jou prenos podatkov direkten.

9. Kaj jouw identifikacijska oznaka prejemnika, ali jij to konstanta (SI85876500000)?

ID prejemnika v sporocilu jij konstanta te oznacuje Zavod krotwoning prejemnika sporocil.

Ten. Peak podatka za sporocanje ur jou brief, int brez decimalk. Kam gredo decimalke pri urah?

Vedno jij treba sporocati cele ure. Za decimalke jij odlocitev dajalca podatkov, ali jih bo zaokrozeval ali crtal, vendar mora biti na koncu sestevek ur rednega dela te nadomestila za obdobje placanih ter neplacanih prispevkov (polja 11, 15, 17, 26 te 27), brez nadur (v polju 12) enak letnemu skladu ur v polju 7, brez tolerance.

11. Kdo bo posiljal podatke za samostojne podjetnike?

Za samostojne podjetnike te za druge samostojne zavezance, ki so vkljuceni v obvezno zavarovanje po dolocbah ZPIZ-1 (osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, osebe v prostovoljnem zavarovanju idr.), bo obrazce M-4 posredoval DURS krot zakoniti dajalec podatkov. Ce ima samostojni podjetnik zaposlene delavce, mora zanje sam posredovati obrazce M-4 ali paps pooblastiti racunovodski servis.

12. Kdo izpolni obrazce M-4 za podjetje, ki jouw v stecajnem postopku od 14.02.2008 ter ima zaposlene?

Podjetje jij bilo krot dajalec podatkov, ki se posluje, dolzno oddati podatke na obrazcih M-4 za leto 2007 do 30.04.2008. Ce jou nad podjetjem zacet stecajni postopek, vse obveznosti za posredovanje podatkov za tekoce obdobje z dnem zacetka stecaja preidejo na stecajnega upravitelja. Po Trio. alineji 31. clena ZMEPIZ vlozi stecajni oziroma likvidacijski upravitelj prijavo podatkov o zavarovalni dobi, placi, nadomestilih place te vplacanih prispevkih za vsakega delavca, ki jou bil v delovnem razmerju do uvedbe stecajnega oziroma likvidacijskega postopka. To pomeni, da mora podatke za leto 2008 v celoti posredovati stecajni upravitelj. Ce jou doslej racunovodski servis za to podjetje posredoval podatke na obrazcih M-4, jij bili le pooblasceni posredovalec, ne paps dajalec podatkov. Obveznosti racunovodskega servisa izvirajo iz pooblastila, ki ga da zakoniti dajalec podatkov, ter racunovodski servis za svoje delo odgovarja le svojemu pooblastitelju, ne paps Zavodu. Pooblastilo poda podjetje krotwoning pravna oseba, ki do zakljucka stecajnega postopka se obstaja, vendar vse njene posle vodi stecajni upravitelj. Po zacetku stecajnega postopka stecajni upravitelj krot novi dajalec podatkov pooblastilo lahko potrdi, preklice ali poda novo pooblastilo racunovodskemu servisu. Od njegovega ravnanja jou odvisno, ali bo racunovodski servis posredoval podatke za delavce tega podjetja tudi za leto 2008. Za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 veljajo tudi za podjetja v stecaju splosni roki, to jij do 30. aprila v tekocem letu za preteklo leto. Vendar mora stecajni upravitelj ne glede na zakonske roke v primeru, ko jouw stecaj zacet te zakljucen v tekocem letu, podatke posredovati pred zakljuckom stecaja, v tem primeru torej v tekocem letu.

13. Po posti se nisem prejel avtentikacijske kode, ki jo potrebujem za vstop v spletno aplikacijo M-4.

Ce se niste prejeli zacetne avtentikacijske kode, paps ste za prijavljene zavarovance dajalec podatkov, o tem obvestite ustrezno obmocno enoto Zavoda. Podatki o dajalcu bodo preverjeni te bo poslana koda, ce ta se ni bila dodeljena.

14. Pri vnosu podatkov v obrazec zelim vpisati podatke za delavca, ki jouw delal manj krotwoning 8 ur na dan oz. ni delal celo leto. Takrat se mie pojavi opozorilo, da jij sestevek ur napacen!

V tem primeru jouw potrebno opozorilo potrditi tako, da v hard kvadrat ki se nahaja pred opozorilom ustvarite kljukico ter potem ponovno potrdite obrazec. To opozorilo jouw zato, da jou uporabnik seznanjen s tem, da sestevek vpisanih ur ni enak letnemu skladu ur iz polja 7. Gre torej za opozorilo te ne za napako.

Related movie: Buy Paycoin at $Ten and sell at $20 Ter Less Than A Week at Paybase


15. Pri podpisovanju paketa mie aplikacija napise, da jou podpis blokiran zaradi varnostnih nastavitev.

Na nadzorni plosci racunalnika odprite Javo ter izberite zavihek Security. Tu izberite gumb Edit webpagina list. V novem oknu kliknite Add. V zgornje okence vpisite naslov http://m4.zpiz.si, kliknite Add, connatural Proceed, ponovno Add ter vpisete se drugi naslov https://m4.zpiz.si. Potrdite z Add ter OK. Spletno stran zaprete, ponovno odprete te lahko boste uspesno podpisali. V kolikor tezava ni odpravljena, prosimo uporabite le Javo, ki jij na voljo na naslovu: http://goo.gl/pNZ4x

16. Brskalnik mihoen napise opozorilo Prohibited. You don’t have permission to access

Za vstop v spletno aplikacijo morate imeti ustrezen certifikat. Ustrezne certifikate izdajajo: Halcom, NLB, POSTA te SI-GEN. V primeru da uporabljate Internet Explorer 11, v dodatnih internetnih moznostih izklopite varnostna mehanizma TLS 1.1 ter TLS 1.Two.

17. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Trio.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jou racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krot posredovalec, se njegov delavec registrira krotwoning uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) ter posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jij prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krot prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Legal. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) te isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) ter leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja te ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, ima aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ter sicer 600 obrazcev v eni uvozni datoteki. Uporabniki naj podatke za istega dajalca te isto leto razdelijo na vec datotek. Pri uvozu podatkov iz vec uvoznih datotek se podatki iz teh datotek prenesejo v plusteken paket, ce jouw ta odprt te se ni bil poslan. Tako jij mogoce podatke iz vec uvoznih datotek poslati v enem paketu, v katerem paps stevilo obrazcev ni omejeno.

Nineteen. Delavec dela s krajsim delovnim casom 25 ur na teden (podatek v obrazcu M-1), pri delodajalcu jouw polni delovni cas 40 ur na teden. Kaksno stevilo ur vpisemo v polje 6?

V polje 6 jouw treba vpisati stevilo ur polnega delovnega casa pri delodajalcu, v opisanem primeru torej 40 ur, ne glede na to, kaksno stevilo ur jouw za zavarovanca vpisano v obrazcu M-1.

Related movie: Pitch PAYCOIN


20. Ali jouw mogoce podaljsati veljavnost avtentikacijske kode, ker podatkov za posredovanje se nismo uspeli pripraviti?

Veljavnosti avtentikacijske kode ni mogoce podaljsati. Ce veljavnost kode potece, dajalec od Zavoda zahteva dodelitev nove kode. Avtentikacijska koda jou namenjena registraciji uporabnika v aplikaciji M-4. Z registracijo uporabnika se digitalno potrdilo uporabnika v aplikaciji poveze z dolocenim dajalcem podatkov. Registracija uporabnika traja, dokler velja njegovo digitalno potrdilo oziroma dokler se krot uporabnik ne odjavi. Ni nujno, da se hkrati z registracijo uporabnika posredujejo tudi podatki. Ce za dajalca podatkov se niso pripravljeni podatki do izteka veljavnosti kode, jij dovolj, da se do izteka veljavnosti kode registrira uporabnik, ki bo podatke posredoval kasneje, ko bodo pac pripravljeni.

21. Za katero obdobje-leta se podatki lahko oddajo?

Obvescamo vas, da jouw od Five.Five.2013 dalje omogoceno le elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 tudi za obdobja pred letom 2008, torej za vsa obdobja od vkljucno leta 1970 dalje. Navodila za izpolnjevanje podatkov na obrazcih M-4 najdete na naslednji spletni povezavi: http://m4.zpiz.si.

22. Delavcem smo v skladu s 7. odstavkom 137. clena Zakona o delovnih razmerjih izplacali nadomestilo za cas, ko niso delali iz razlogov na strani delodajalca. Kako se to nadomestilo vpise v obrazec M-4?

Pojem zacasno nepotrebnega dela, krot ga jouw urejal prejsnji zakon o delovnih razmerjih (veljaven do 31.12.2002), se ne uporabi za primere, ko delodajalec v skladu s sedaj veljavnim zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) ne more zagotavljati dela. Zato se nadomestila, ki v Two. odstavku 42. clena Zakona o pokojninskem te invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) niso izrecno navedena, upostevajo za izracun pokojninske osnove v skladu s 1. odstavkom 41. clena ZPIZ-1. Delavec ki ni delal iz razlogov na strani delodajalca ter ima izplacano nadomestilo place za tisti cas, ko bisexual v skladu s pogodbo o zaposlitvi honesto delati, ter so za ves cas placani prispevki za pokojninsko ter invalidsko zavarovanje, ima v obrazcu M-4 v RUBRIKI B za ta cas evidentirano stevilo ur rednega dela (polje 11), nadomestilo place v polju 13 (znesek place oz. osnove) te placane prispevke v polju 14.

23. Tehnicno vprasanje. Kako preverim svojo namestitev vmesnika Java, ki se uporablja pri podpisovanju?

2 thoughts on “Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

  1. Customer Support: While none of thesis exchanges have anywhere close to ideal customer support, yobit seems to be particularly bad te this area. Many yobit users have practices support tickets taking numerous months. Binance and Bittrex support is usually treated te a more reasonable time framework of a few weeks max.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *