Browsed by
Tag: yobit xpy

Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

1. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Three.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jouw racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krotwoning posredovalec, se njegov delavec registrira krot uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) te posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jouw prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krotwoning prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Two. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) te leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja ter ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, paps bo verjetno imela aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ki jih bo izvajalec S&T sporocil naknadno. Na tej podlagi bisexual uporabnikom dali navodilo, da naj podatke za istega dajalca ter isto leto razdelijo na vec paketov.

Three. Ali se dopolnilno delo lahko sporoca skupaj z rednimi podatki?

Da, paziti jouw treba na sifro vrste prijave (polje Two), v kateri se sedaj locijo obrazci. Obicajni obrazec M-4 ima sifro vrste prijave 0, prijava podatkov o dopolnilnem delu vader ima sifro vrste prijave Two. Vse jou lahko v istem paketu, ce jouw isti dajalec podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two).

Four. Komu jij namenjena rubrika E?

Ce ima zavarovanec na obrazcih M-1 te M-2 odprto zavarovanje za doloceno obdobje (npr. celo leto), prispevki paps so placani le za del leta (npr. za obdobje od januarja do septembra), se v rubrike od B do D vpisujejo podatki za obdobje, ko so prispevki placani (januar-september) Za obdobje, ko prispevki niso placani (oktober-december) vader se podatki vpisejo v rubriko E. Glede na to, da se placa ne uposteva v pokojninsko osnovo, ce prispevek ni placan, zneska placanega prispevka ni, ostale pravice paps prav tako ne pripadajo brez placila prispevkov, potrebujemo le podatke o obdobju te stevilu ur (zaradi kontrole pravilnosti stevila ur v rubrikah B-D).

Five. Na obrazcu ni vec polja Opombe. Kam vpisemo npr. 6 urni delavnik?

Te opombe ni vec potrebno vpisovati, ker se bo na drugem nivoju logicnih kontrol v Zavodu primerjal podatek o stevilu ur dejansko opravljenega dela te podatki na M-1 obrazcu o krajsem delovnem casu ali podatki o invalidu, ki mu jouw priznana pravica do dela s krajsim delovnim casom.

6. Ali se pri zavarovancu vpisuje njegov tedenski ter letni sklad ur ali tedenski ter letni sklad ur zavezanca?

Pri zavarovancu se vpisuje tedenski te letni sklad ur zavezanca. Tedenski sklad ur predstavlja stevilo ur polnega delovnega casa (PDC) pri delodajalcu, ki paps jouw znotraj ene registrske stevilke dajalca ali celo ene registrske stevilke zavezanca lahko razlicno (npr. komercialni oddelek ima PDC 36 ur, proizvodni oddelek paps 40 ur). Zato se lahko od enega do drugega zavarovanca v istem paketu ter celo pod isto RS zavezanca tedensko stevilo ur PDC spreminja. Letni sklad ur vader mora v okviru enega obrazca vedno ustrezati tedenskemu stevilu ur (npr. za tedenski PDC 40 ur bo letni sklad 2080 ur, za PDC 36 ur paps bo letni sklad 1872 ur), torej se spreminja skupaj s tedenskim stevilom ur PDC.

7. Primer iz rubrike B, polje Ten, kjer jou navedeno, da jij pri spremembi delovnega casa treba oddati nov obrazec M-4. Moznosti so Trio:

  • dodatna XML datoteka,
  • dodatni zapis v datoteki za tega zavarovanca,
  • samo ponovljen hakblok B znotraj tega zavarovanca?

Ce gre za spremembo delovnega casa, se za doloceno obdobje spremeni tudi tedenski te letni sklad ur, zato jouw treba narediti nov obrazec ter pri tem tudi lociti obdobja, na katera se nanasa novi tedenski ter letni sklad ur. Jouw vader ta drugi obrazec M-4 lahko v istem paketu (verjetno jou misljen dodatni zapis v datoteki) te ni treba formirati novega paketa (verjetno ste mislili na dodatno XML datoteko). Ce se za celotno leto ne spremenijo podatki v rubriki A, vendar jouw bilo zavarovanje med letom prekinjeno, se lahko drugo obdobje istega leta po prekinitvi doda na istem obrazcu v novo vrstico v rubriki B (seveda, ce so prispevki placani) ter ni treba formirati novega obrazca.

Related movie: PAC Coin Wallet Transfer From Cryptopia Encrypt Debug Unlock


8. Za polje OD DO jou v Uradnem listu navedeno DDMM, v XML paps datum!

Zaradi logicne kontrole datuma ter nadaljnjih logicnih kontrol programi, ki kontrole izvajajo, potrebujejo celoten datum, vkljucno z letom. Uporabniku, ki podatke rocno vpisuje, jou vnos olajsan tako, da aplikacija takrat, ko iz vnesenih podatkov formira XML zapis, sama sestavlja datum iz polj od-do te letnice iz polja Two. Pri uvozu podatkov vader mora biti podatek tak, krotwoning ga zahteva XML shema, ker jou prenos podatkov direkten.

9. Kaj jouw identifikacijska oznaka prejemnika, ali jij to konstanta (SI85876500000)?

ID prejemnika v sporocilu jij konstanta te oznacuje Zavod krotwoning prejemnika sporocil.

Ten. Peak podatka za sporocanje ur jou brief, int brez decimalk. Kam gredo decimalke pri urah?

Vedno jij treba sporocati cele ure. Za decimalke jij odlocitev dajalca podatkov, ali jih bo zaokrozeval ali crtal, vendar mora biti na koncu sestevek ur rednega dela te nadomestila za obdobje placanih ter neplacanih prispevkov (polja 11, 15, 17, 26 te 27), brez nadur (v polju 12) enak letnemu skladu ur v polju 7, brez tolerance.

11. Kdo bo posiljal podatke za samostojne podjetnike?

Za samostojne podjetnike te za druge samostojne zavezance, ki so vkljuceni v obvezno zavarovanje po dolocbah ZPIZ-1 (osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, osebe v prostovoljnem zavarovanju idr.), bo obrazce M-4 posredoval DURS krot zakoniti dajalec podatkov. Ce ima samostojni podjetnik zaposlene delavce, mora zanje sam posredovati obrazce M-4 ali paps pooblastiti racunovodski servis.

12. Kdo izpolni obrazce M-4 za podjetje, ki jouw v stecajnem postopku od 14.02.2008 ter ima zaposlene?

Podjetje jij bilo krot dajalec podatkov, ki se posluje, dolzno oddati podatke na obrazcih M-4 za leto 2007 do 30.04.2008. Ce jou nad podjetjem zacet stecajni postopek, vse obveznosti za posredovanje podatkov za tekoce obdobje z dnem zacetka stecaja preidejo na stecajnega upravitelja. Po Trio. alineji 31. clena ZMEPIZ vlozi stecajni oziroma likvidacijski upravitelj prijavo podatkov o zavarovalni dobi, placi, nadomestilih place te vplacanih prispevkih za vsakega delavca, ki jou bil v delovnem razmerju do uvedbe stecajnega oziroma likvidacijskega postopka. To pomeni, da mora podatke za leto 2008 v celoti posredovati stecajni upravitelj. Ce jou doslej racunovodski servis za to podjetje posredoval podatke na obrazcih M-4, jij bili le pooblasceni posredovalec, ne paps dajalec podatkov. Obveznosti racunovodskega servisa izvirajo iz pooblastila, ki ga da zakoniti dajalec podatkov, ter racunovodski servis za svoje delo odgovarja le svojemu pooblastitelju, ne paps Zavodu. Pooblastilo poda podjetje krotwoning pravna oseba, ki do zakljucka stecajnega postopka se obstaja, vendar vse njene posle vodi stecajni upravitelj. Po zacetku stecajnega postopka stecajni upravitelj krot novi dajalec podatkov pooblastilo lahko potrdi, preklice ali poda novo pooblastilo racunovodskemu servisu. Od njegovega ravnanja jou odvisno, ali bo racunovodski servis posredoval podatke za delavce tega podjetja tudi za leto 2008. Za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 veljajo tudi za podjetja v stecaju splosni roki, to jij do 30. aprila v tekocem letu za preteklo leto. Vendar mora stecajni upravitelj ne glede na zakonske roke v primeru, ko jouw stecaj zacet te zakljucen v tekocem letu, podatke posredovati pred zakljuckom stecaja, v tem primeru torej v tekocem letu.

13. Po posti se nisem prejel avtentikacijske kode, ki jo potrebujem za vstop v spletno aplikacijo M-4.

Ce se niste prejeli zacetne avtentikacijske kode, paps ste za prijavljene zavarovance dajalec podatkov, o tem obvestite ustrezno obmocno enoto Zavoda. Podatki o dajalcu bodo preverjeni te bo poslana koda, ce ta se ni bila dodeljena.

14. Pri vnosu podatkov v obrazec zelim vpisati podatke za delavca, ki jouw delal manj krotwoning 8 ur na dan oz. ni delal celo leto. Takrat se mie pojavi opozorilo, da jij sestevek ur napacen!

V tem primeru jouw potrebno opozorilo potrditi tako, da v hard kvadrat ki se nahaja pred opozorilom ustvarite kljukico ter potem ponovno potrdite obrazec. To opozorilo jouw zato, da jou uporabnik seznanjen s tem, da sestevek vpisanih ur ni enak letnemu skladu ur iz polja 7. Gre torej za opozorilo te ne za napako.

Related movie: Buy Paycoin at $Ten and sell at $20 Ter Less Than A Week at Paybase


15. Pri podpisovanju paketa mie aplikacija napise, da jou podpis blokiran zaradi varnostnih nastavitev.

Na nadzorni plosci racunalnika odprite Javo ter izberite zavihek Security. Tu izberite gumb Edit webpagina list. V novem oknu kliknite Add. V zgornje okence vpisite naslov http://m4.zpiz.si, kliknite Add, connatural Proceed, ponovno Add ter vpisete se drugi naslov https://m4.zpiz.si. Potrdite z Add ter OK. Spletno stran zaprete, ponovno odprete te lahko boste uspesno podpisali. V kolikor tezava ni odpravljena, prosimo uporabite le Javo, ki jij na voljo na naslovu: http://goo.gl/pNZ4x

16. Brskalnik mihoen napise opozorilo Prohibited. You don’t have permission to access

Za vstop v spletno aplikacijo morate imeti ustrezen certifikat. Ustrezne certifikate izdajajo: Halcom, NLB, POSTA te SI-GEN. V primeru da uporabljate Internet Explorer 11, v dodatnih internetnih moznostih izklopite varnostna mehanizma TLS 1.1 ter TLS 1.Two.

17. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Trio.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jou racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krot posredovalec, se njegov delavec registrira krotwoning uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) ter posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jij prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krot prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Legal. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) te isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) ter leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja te ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, ima aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ter sicer 600 obrazcev v eni uvozni datoteki. Uporabniki naj podatke za istega dajalca te isto leto razdelijo na vec datotek. Pri uvozu podatkov iz vec uvoznih datotek se podatki iz teh datotek prenesejo v plusteken paket, ce jouw ta odprt te se ni bil poslan. Tako jij mogoce podatke iz vec uvoznih datotek poslati v enem paketu, v katerem paps stevilo obrazcev ni omejeno.

Nineteen. Delavec dela s krajsim delovnim casom 25 ur na teden (podatek v obrazcu M-1), pri delodajalcu jouw polni delovni cas 40 ur na teden. Kaksno stevilo ur vpisemo v polje 6?

V polje 6 jouw treba vpisati stevilo ur polnega delovnega casa pri delodajalcu, v opisanem primeru torej 40 ur, ne glede na to, kaksno stevilo ur jouw za zavarovanca vpisano v obrazcu M-1.

Related movie: Pitch PAYCOIN


20. Ali jouw mogoce podaljsati veljavnost avtentikacijske kode, ker podatkov za posredovanje se nismo uspeli pripraviti?

Veljavnosti avtentikacijske kode ni mogoce podaljsati. Ce veljavnost kode potece, dajalec od Zavoda zahteva dodelitev nove kode. Avtentikacijska koda jou namenjena registraciji uporabnika v aplikaciji M-4. Z registracijo uporabnika se digitalno potrdilo uporabnika v aplikaciji poveze z dolocenim dajalcem podatkov. Registracija uporabnika traja, dokler velja njegovo digitalno potrdilo oziroma dokler se krot uporabnik ne odjavi. Ni nujno, da se hkrati z registracijo uporabnika posredujejo tudi podatki. Ce za dajalca podatkov se niso pripravljeni podatki do izteka veljavnosti kode, jij dovolj, da se do izteka veljavnosti kode registrira uporabnik, ki bo podatke posredoval kasneje, ko bodo pac pripravljeni.

21. Za katero obdobje-leta se podatki lahko oddajo?

Obvescamo vas, da jouw od Five.Five.2013 dalje omogoceno le elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 tudi za obdobja pred letom 2008, torej za vsa obdobja od vkljucno leta 1970 dalje. Navodila za izpolnjevanje podatkov na obrazcih M-4 najdete na naslednji spletni povezavi: http://m4.zpiz.si.

22. Delavcem smo v skladu s 7. odstavkom 137. clena Zakona o delovnih razmerjih izplacali nadomestilo za cas, ko niso delali iz razlogov na strani delodajalca. Kako se to nadomestilo vpise v obrazec M-4?

Pojem zacasno nepotrebnega dela, krot ga jouw urejal prejsnji zakon o delovnih razmerjih (veljaven do 31.12.2002), se ne uporabi za primere, ko delodajalec v skladu s sedaj veljavnim zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) ne more zagotavljati dela. Zato se nadomestila, ki v Two. odstavku 42. clena Zakona o pokojninskem te invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) niso izrecno navedena, upostevajo za izracun pokojninske osnove v skladu s 1. odstavkom 41. clena ZPIZ-1. Delavec ki ni delal iz razlogov na strani delodajalca ter ima izplacano nadomestilo place za tisti cas, ko bisexual v skladu s pogodbo o zaposlitvi honesto delati, ter so za ves cas placani prispevki za pokojninsko ter invalidsko zavarovanje, ima v obrazcu M-4 v RUBRIKI B za ta cas evidentirano stevilo ur rednega dela (polje 11), nadomestilo place v polju 13 (znesek place oz. osnove) te placane prispevke v polju 14.

23. Tehnicno vprasanje. Kako preverim svojo namestitev vmesnika Java, ki se uporablja pri podpisovanju?

Universal Curren (UNIT) Exchange

Universal Curren (UNIT) Exchange

toukit L2: lbtx from 15 to Sixty-nine !! can someone explain

Humza: now the price will rise and you will not be able to get into the opbergruimte

Humza: toukit, lite bitcoin

Humza: toukit, looks good

toukit L2: thaks khouya

toukit L2: i thnik it will be overheen than 100 , what do you think ?

sajavalrana L1: toukit, yes yes ucash touch 100

toukit L2: sajavalrana, no i’m talking about lbtcx

alhamdulilah L1: Lizun, wait payment how long?

sajavalrana L1: lizun payment waiting

Humza: alhamdulilah, just wait it will pay, mine paid this am

sajavalrana L1: Humza, ur pm recive butt i dont know

Humza: sajavalrana, do you have aureola and lambo boxes

Humza: sajavalrana, palestra inflation and cheap palms affect the value

sajavalrana L1: Humza, please pm again butt effortless

sajavalrana L1: do u know urdu ? hindi?

Humza: sajavalrana, no only eng

sajavalrana L1: Humza, please see ucash coin

Thomas111 L1: alhamdulilah, 12 hours

Related movie: How to Verify Account | Crypto Trade – gate.io | Technology –by OnMoney Trendz


budi98 L1: wow pelea make mij rich

notes1: Combate makes only the inhouse scammers money

payingmlm: I got Two IB doge payment for 6/25 and 6/26. There is NO lizun IB payment te inbetween. So all my lizun IB payment are te wait state for more than 24 hours.

otokoam: payingmlm, same here

Humza: guys dont sell your orla cheap, sell overheen 2btc

Humza: if you a halo and lambo opbergruimte proprietor please send mij a PM have a kick bum strategy

Humza: payingmlm, mine paid, just wait a bit

numfon L1: payingmlm, i however am the only one having this problem

Humza: numfon, there are just delays be patient

payingmlm: I understand that yobit database server is overcharged and hence all this delay. Wij don’t mind delay.. wij do mind that wij liberate time and hence rente for that time. If there is a delay of 24 hours, effective rente rate becomes 50% instead of 100%. right? If yobit pays 300% vanaf 48 hours, database flow will be half of the current explosion..

notes1: Humza, is it constitucional?

payingmlm: Also, yobit can force merge numerous IB into one fatter IB with enlargened maximum limit..

notes1: payingmlm, what happened to Arena then?

payingmlm: notes1, what happened? plaza is all good after denom.

notes1: Still worth far less than before the exchange

payingmlm: sorry 400% vanaf 48 hours.. not 300%

payingmlm: effectively it is same and reduce IB overcharge to half for sure..

notes1: Noticed everyone’s selling btc off

notes1: Is the big btc no more?

Oceansmith: MDZ going up for sure, it has bot stable for 1 month

placebo1977: LIZUN still up for a third day

notes1: Nothing happening te the market worth playing with,

Octoin (OCC) Exchange

Octoin (OCC) Exchange

Humza: Ankitdagar51096, good for you,

jameshardy: Ankitdagar51096, fudder of the week

Humza: why would you sell corona so cheap?

toukit L2: lbtx from 15 to Sixty nine !! can someone explain

Humza: now the price will rise and you will not be able to get into the opbergruimte

Humza: toukit, lite bitcoin

Humza: toukit, looks good

toukit L2: thaks khouya

toukit L2: i thnik it will be overheen than 100 , what do you think ?

sajavalrana L1: toukit, yes yes ucash touch 100

toukit L2: sajavalrana, no i’m talking about lbtcx

alhamdulilah L1: Lizun, wait payment how long?

sajavalrana L1: lizun payment waiting

Humza: alhamdulilah, just wait it will pay, mine paid this am

sajavalrana L1: Humza, ur pm recive butt i dont know

Humza: sajavalrana, do you have orla and lambo boxes

Related movie: PayCoin $XPY Soared 800% During the Past Day


Humza: sajavalrana, lucha inflation and cheap arms affect the value

sajavalrana L1: Humza, please pm again butt effortless

sajavalrana L1: do u know urdu ? hindi?

Humza: sajavalrana, no only eng

sajavalrana L1: Humza, please observe ucash coin

Thomas111 L1: alhamdulilah, 12 hours

budi98 L1: wow plaza make mij rich

notes1: Combate makes only the inhouse scammers money

payingmlm: I got Two IB doge payment for 6/25 and 6/26. There is NO lizun IB payment ter inbetween. So all my lizun IB payment are ter wait state for more than 24 hours.

Related movie: ELECTRONEUM Succesnummer $470 ON CRYPTOPIA EXCHANGE


otokoam: payingmlm, same here

Humza: guys dont sell your ribete cheap, sell overheen 2btc

Humza: if you a corona and lambo opbergruimte proprietor please send mij a PM have a kick culo strategy

Humza: payingmlm, mine paid, just wait a bit

numfon L1: payingmlm, i however am the only one having this problem

Humza: numfon, there are just delays be patient

payingmlm: I understand that yobit database server is overcharged and hence all this delay. Wij don’t mind delay.. wij do mind that wij liberate time and hence rente for that time. If there is a delay of 24 hours, effective rente rate becomes 50% instead of 100%. right? If yobit pays 300% vanaf 48 hours, database explosion will be half of the current stream..

Related movie: Josh Garzón Proclaims Paycoin Unstoppable


notes1: Humza, is it lícito?

payingmlm: Also, yobit can force merge numerous IB into one thicker IB with enlargened maximum limit..

notes1: payingmlm, what happened to Estadio then?

payingmlm: notes1, what happened? plaza is all good after denom.

notes1: Still worth far less than before the interchange

payingmlm: sorry 400% vanaf 48 hours.. not 300%

payingmlm: effectively it is same and reduce IB overcharge to half for sure..

Json web token book Jobs, Employment

Json web token book Jobs, Employment

Filterzakje

My latest searches
Filterzakje by:
Budget
Abilities
Languages
Job State

. creating a común user account here: [login to view URL] And then your code should be able to authenticate against our OAuth2 endpoint here: [login to view URL] I will provide public API documentation and client credential(client ID and Secret) for OAuth2 ter private talk. If not authenticated, popup the frecuente authentication pagina

I am looking for Codeigniter Accomplished for plain login. The login should use token based authentication. I need plain login for it. After login I will need to redirect to plain instrumentenbord. after Five minutes straks, the token should be expired, so when i attempt to listig instrumentenbord, it should be redirect to the login pagina again. That’s all Thanks.

MU. can demonstrate that they can target the right users and get engagement. My kickstarter campaign is: [login to view URL] My business is a sports analytics business *framework and application). My target audience are high schoolgebouw, collegium and professional coaches of sports teams.

. have this following code ter Python and I need the variables to come out te a JSON format. Right now, the program gets its values from a device through MODBUS doing by reading coils FC1 – the value is attributed to a variable. I would like thesis values to come out spil JSON ter a format that is similar to OpenXC Spil reference: [login to view URL]

I need a fresh webstek. I need you to vormgeving and build my private webstek. I have a erc 20 token and that token will be creating other tokens.I want a place where all my coin holders can trade not only the innovador coin but all coins that are created by the master coin. Most likely 3-5 coins very first year.I want to be able to add tokens to my exchange spil

I am seeking a fucking partner, someone that is either retired, or unemployed or employed but seeking a private venture to join. Wij need a web webpagina with crypto, (either ERC20, or flagrante bitcoin derivative) to act spil a prize system to a comprehensive news and services webpagina. The webpagina is presently te WP, wij are now embarking to expand, and need someone to help

I need you to work on puny web based project based on json, python and xmlhttprequests. The deadline is 25th June so it’s very urgent please

I would like to build a ERC20 Token .

Related movie: Cryptocurrency PayCoin $XPY Soars 81% Ter the Past 24 Hours


Wij planed to create an exchange with 9 major cryptocurrency plus our token/coin and Five FIAT currencies before. The exchange of coins will have pairing with BTC & ETH similar to Binance/livecoin You can see our coin live on [login to view URL] The exchange will have Ten Cryptos + Five FIAT cryptos will have pairing BTC, ETH & TPI

Hi there Wij need a google schrijfmap store locator but it vereiste use a JSON feed to populate the store infomation and the json feed has a long and lat so that will populate the speld I would like to hire someone who has done something like this before

i want to make this android app. u can check informatie here , please read it all before biding and bid with price u will make this app. READ THIS: [login to view URL] just bid if u are developer coz i dont want to talk with middleman

i want to make this android app. u can check informatie here , please read it all before biding and bid with price u will make this app. READ THIS: [login to view URL] just bid if u are developer coz i dont want to talk with middleman

Related movie: Paycoin’s Coinstand Purchasing Toneelpodium Sneak Peak


To develop, test and make operat. and make operational the ERC721 wise contract Token to produce the Zeno Block Verdadero [login to view URL] Token will activate and manage the buying, selling and ownership of physical assets. It will also permit for seamless functioning inbetween the transactions on the Ethereum blockchain and any required Efectivo Token Webstek update.

Necesitaria que cualquiera cree un script y lo integre plus mie web den wordpress. Actualmente tengo los productos subidos con csv, pero el proveedor den productos trabaja con una web plus formato Json y schuiflade actualiza diariamente. Necesitaria un script que actualice el stock diariamente y automaticamente para poder despreocuparme den refrescar el stock y centrarme

I need a JSON API plugin enables to integrate my backend into my talk bots on Chatfuel. Information about JSON API: [login to view URL] I have a webstek with products that I need to listig with a JSON API to CHATFUEL.

This webpagina is part of an ICO release for our token DAL. Our webpagina will be talking about our vision, describing our token parameters, token allocation after ICO, funds allocation, road ordner of targets for our future development, also include our team, white paper and current developments. This webpagina will promote our decentralized sporting competition toneelpodium

I am lookign for a ordinary windows program t. &lt,version&gt,6&lt,/version&gt, &lt,timestamp&gt,2018-06-22 Nineteen:47:22&lt,/timestamp&gt, &lt,success&gt,1&lt,/success&gt, &lt,token&gt,0qvgfbe79h8sfn77l2e19lubt2&lt,/token&gt, &lt,/api_response&gt, //// this is the guideline to switch presets //// [login to view URL]

Related movie: ЗАРАБОТАТЬ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ FREE REDDCOINS (RDD)


I’m looking for someone who knew a thing or two about networking. that know what Zabbix is. I’d like to develop an interface to send gegevens do Zabbix. [login to view URL] that suits to preceptor networking environment, server, routers and radiodifusión equipment, fiber optics. I’d like to take gegevens from [login to view URL] And send it overheen to Zabbix Who might help? Thanks..

Wij are suggesting the public to purchase tokens to be used ter our asset management ecosystem. The token can be exchange traded for other digital assets. Wij are looking for a lícito opinion using the Howey test, Family Resemblance Test and Risk Hacienda Test confirming to us that wij are not suggesting a security to the public. Wij have all the information