Browsed by
Tag: yobit etz

Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

Ogled clanka Obrazec M-4 – Pogosta vprasanja 2015

1. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Three.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jouw racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krotwoning posredovalec, se njegov delavec registrira krot uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) te posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jouw prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krotwoning prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Two. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) te leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja ter ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, paps bo verjetno imela aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ki jih bo izvajalec S&T sporocil naknadno. Na tej podlagi bisexual uporabnikom dali navodilo, da naj podatke za istega dajalca ter isto leto razdelijo na vec paketov.

Three. Ali se dopolnilno delo lahko sporoca skupaj z rednimi podatki?

Da, paziti jouw treba na sifro vrste prijave (polje Two), v kateri se sedaj locijo obrazci. Obicajni obrazec M-4 ima sifro vrste prijave 0, prijava podatkov o dopolnilnem delu vader ima sifro vrste prijave Two. Vse jou lahko v istem paketu, ce jouw isti dajalec podatkov (polje Four) ter isto leto (polje Two).

Four. Komu jij namenjena rubrika E?

Ce ima zavarovanec na obrazcih M-1 te M-2 odprto zavarovanje za doloceno obdobje (npr. celo leto), prispevki paps so placani le za del leta (npr. za obdobje od januarja do septembra), se v rubrike od B do D vpisujejo podatki za obdobje, ko so prispevki placani (januar-september) Za obdobje, ko prispevki niso placani (oktober-december) vader se podatki vpisejo v rubriko E. Glede na to, da se placa ne uposteva v pokojninsko osnovo, ce prispevek ni placan, zneska placanega prispevka ni, ostale pravice paps prav tako ne pripadajo brez placila prispevkov, potrebujemo le podatke o obdobju te stevilu ur (zaradi kontrole pravilnosti stevila ur v rubrikah B-D).

Five. Na obrazcu ni vec polja Opombe. Kam vpisemo npr. 6 urni delavnik?

Te opombe ni vec potrebno vpisovati, ker se bo na drugem nivoju logicnih kontrol v Zavodu primerjal podatek o stevilu ur dejansko opravljenega dela te podatki na M-1 obrazcu o krajsem delovnem casu ali podatki o invalidu, ki mu jouw priznana pravica do dela s krajsim delovnim casom.

6. Ali se pri zavarovancu vpisuje njegov tedenski ter letni sklad ur ali tedenski ter letni sklad ur zavezanca?

Pri zavarovancu se vpisuje tedenski te letni sklad ur zavezanca. Tedenski sklad ur predstavlja stevilo ur polnega delovnega casa (PDC) pri delodajalcu, ki paps jouw znotraj ene registrske stevilke dajalca ali celo ene registrske stevilke zavezanca lahko razlicno (npr. komercialni oddelek ima PDC 36 ur, proizvodni oddelek paps 40 ur). Zato se lahko od enega do drugega zavarovanca v istem paketu ter celo pod isto RS zavezanca tedensko stevilo ur PDC spreminja. Letni sklad ur vader mora v okviru enega obrazca vedno ustrezati tedenskemu stevilu ur (npr. za tedenski PDC 40 ur bo letni sklad 2080 ur, za PDC 36 ur paps bo letni sklad 1872 ur), torej se spreminja skupaj s tedenskim stevilom ur PDC.

7. Primer iz rubrike B, polje Ten, kjer jou navedeno, da jij pri spremembi delovnega casa treba oddati nov obrazec M-4. Moznosti so Trio:

 • dodatna XML datoteka,
 • dodatni zapis v datoteki za tega zavarovanca,
 • samo ponovljen hakblok B znotraj tega zavarovanca?

Ce gre za spremembo delovnega casa, se za doloceno obdobje spremeni tudi tedenski te letni sklad ur, zato jouw treba narediti nov obrazec ter pri tem tudi lociti obdobja, na katera se nanasa novi tedenski ter letni sklad ur. Jouw vader ta drugi obrazec M-4 lahko v istem paketu (verjetno jou misljen dodatni zapis v datoteki) te ni treba formirati novega paketa (verjetno ste mislili na dodatno XML datoteko). Ce se za celotno leto ne spremenijo podatki v rubriki A, vendar jouw bilo zavarovanje med letom prekinjeno, se lahko drugo obdobje istega leta po prekinitvi doda na istem obrazcu v novo vrstico v rubriki B (seveda, ce so prispevki placani) ter ni treba formirati novega obrazca.

Related movie: PAC Coin Wallet Transfer From Cryptopia Encrypt Debug Unlock


8. Za polje OD DO jou v Uradnem listu navedeno DDMM, v XML paps datum!

Zaradi logicne kontrole datuma ter nadaljnjih logicnih kontrol programi, ki kontrole izvajajo, potrebujejo celoten datum, vkljucno z letom. Uporabniku, ki podatke rocno vpisuje, jou vnos olajsan tako, da aplikacija takrat, ko iz vnesenih podatkov formira XML zapis, sama sestavlja datum iz polj od-do te letnice iz polja Two. Pri uvozu podatkov vader mora biti podatek tak, krotwoning ga zahteva XML shema, ker jou prenos podatkov direkten.

9. Kaj jouw identifikacijska oznaka prejemnika, ali jij to konstanta (SI85876500000)?

ID prejemnika v sporocilu jij konstanta te oznacuje Zavod krotwoning prejemnika sporocil.

Ten. Peak podatka za sporocanje ur jou brief, int brez decimalk. Kam gredo decimalke pri urah?

Vedno jij treba sporocati cele ure. Za decimalke jij odlocitev dajalca podatkov, ali jih bo zaokrozeval ali crtal, vendar mora biti na koncu sestevek ur rednega dela te nadomestila za obdobje placanih ter neplacanih prispevkov (polja 11, 15, 17, 26 te 27), brez nadur (v polju 12) enak letnemu skladu ur v polju 7, brez tolerance.

11. Kdo bo posiljal podatke za samostojne podjetnike?

Za samostojne podjetnike te za druge samostojne zavezance, ki so vkljuceni v obvezno zavarovanje po dolocbah ZPIZ-1 (osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, osebe v prostovoljnem zavarovanju idr.), bo obrazce M-4 posredoval DURS krot zakoniti dajalec podatkov. Ce ima samostojni podjetnik zaposlene delavce, mora zanje sam posredovati obrazce M-4 ali paps pooblastiti racunovodski servis.

12. Kdo izpolni obrazce M-4 za podjetje, ki jouw v stecajnem postopku od 14.02.2008 ter ima zaposlene?

Podjetje jij bilo krot dajalec podatkov, ki se posluje, dolzno oddati podatke na obrazcih M-4 za leto 2007 do 30.04.2008. Ce jou nad podjetjem zacet stecajni postopek, vse obveznosti za posredovanje podatkov za tekoce obdobje z dnem zacetka stecaja preidejo na stecajnega upravitelja. Po Trio. alineji 31. clena ZMEPIZ vlozi stecajni oziroma likvidacijski upravitelj prijavo podatkov o zavarovalni dobi, placi, nadomestilih place te vplacanih prispevkih za vsakega delavca, ki jou bil v delovnem razmerju do uvedbe stecajnega oziroma likvidacijskega postopka. To pomeni, da mora podatke za leto 2008 v celoti posredovati stecajni upravitelj. Ce jou doslej racunovodski servis za to podjetje posredoval podatke na obrazcih M-4, jij bili le pooblasceni posredovalec, ne paps dajalec podatkov. Obveznosti racunovodskega servisa izvirajo iz pooblastila, ki ga da zakoniti dajalec podatkov, ter racunovodski servis za svoje delo odgovarja le svojemu pooblastitelju, ne paps Zavodu. Pooblastilo poda podjetje krotwoning pravna oseba, ki do zakljucka stecajnega postopka se obstaja, vendar vse njene posle vodi stecajni upravitelj. Po zacetku stecajnega postopka stecajni upravitelj krot novi dajalec podatkov pooblastilo lahko potrdi, preklice ali poda novo pooblastilo racunovodskemu servisu. Od njegovega ravnanja jou odvisno, ali bo racunovodski servis posredoval podatke za delavce tega podjetja tudi za leto 2008. Za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 veljajo tudi za podjetja v stecaju splosni roki, to jij do 30. aprila v tekocem letu za preteklo leto. Vendar mora stecajni upravitelj ne glede na zakonske roke v primeru, ko jouw stecaj zacet te zakljucen v tekocem letu, podatke posredovati pred zakljuckom stecaja, v tem primeru torej v tekocem letu.

13. Po posti se nisem prejel avtentikacijske kode, ki jo potrebujem za vstop v spletno aplikacijo M-4.

Ce se niste prejeli zacetne avtentikacijske kode, paps ste za prijavljene zavarovance dajalec podatkov, o tem obvestite ustrezno obmocno enoto Zavoda. Podatki o dajalcu bodo preverjeni te bo poslana koda, ce ta se ni bila dodeljena.

14. Pri vnosu podatkov v obrazec zelim vpisati podatke za delavca, ki jouw delal manj krotwoning 8 ur na dan oz. ni delal celo leto. Takrat se mie pojavi opozorilo, da jij sestevek ur napacen!

V tem primeru jouw potrebno opozorilo potrditi tako, da v hard kvadrat ki se nahaja pred opozorilom ustvarite kljukico ter potem ponovno potrdite obrazec. To opozorilo jouw zato, da jou uporabnik seznanjen s tem, da sestevek vpisanih ur ni enak letnemu skladu ur iz polja 7. Gre torej za opozorilo te ne za napako.

Related movie: Buy Paycoin at $Ten and sell at $20 Ter Less Than A Week at Paybase


15. Pri podpisovanju paketa mie aplikacija napise, da jou podpis blokiran zaradi varnostnih nastavitev.

Na nadzorni plosci racunalnika odprite Javo ter izberite zavihek Security. Tu izberite gumb Edit webpagina list. V novem oknu kliknite Add. V zgornje okence vpisite naslov http://m4.zpiz.si, kliknite Add, connatural Proceed, ponovno Add ter vpisete se drugi naslov https://m4.zpiz.si. Potrdite z Add ter OK. Spletno stran zaprete, ponovno odprete te lahko boste uspesno podpisali. V kolikor tezava ni odpravljena, prosimo uporabite le Javo, ki jij na voljo na naslovu: http://goo.gl/pNZ4x

16. Brskalnik mihoen napise opozorilo Prohibited. You don’t have permission to access

Za vstop v spletno aplikacijo morate imeti ustrezen certifikat. Ustrezne certifikate izdajajo: Halcom, NLB, POSTA te SI-GEN. V primeru da uporabljate Internet Explorer 11, v dodatnih internetnih moznostih izklopite varnostna mehanizma TLS 1.1 ter TLS 1.Two.

17. Ali lahko racunovodski servis pripravi XML datoteko za podjetja, za katera pripravlja obrazec M-4?

Da, vendar le na podlagi pisnega pooblastila, ki ga bo vsako podjetje (dajalec podatkov) vlozilo za dolocen racunovodski servis te bo na podlagi tega pooblasceni racunovodski servis (posredovalec) registriran v aplikaciji za dolocenega dajalca podatkov (podjetje). Podatke s pooblastila bo v aplikacijo vnesel delavec Zavoda. Obrazec pooblastila jouw objavljen v tehnicnih navodilih, tocka Trio.Four.Two., skupaj s pojasnili o postopku pooblascanja. Ko jou racunovodski servis v aplikaciji evidentiran krot posredovalec, se njegov delavec registrira krotwoning uporabnik aplikacije za dajalca podatkov (podjetje) ter posreduje podatke normalno s svojim certifikatom. Oseba posredovalca (racunovodskega servisa), ki jij prva registrirana v aplikaciji, ima enaka pooblastila krot prvo-pooblascena oseba tistega dajalca, ki podatke posreduje sam. To pomeni, da za posredovanje podatkov za istega dajalca podatkov lahko podrejeno pooblasti tudi drugo osebo, zaposleno pri posredovalcu (racunovodskem servisu).

Legal. Ali se lahko pripravi ena XML datoteka za vse registrske stevilke za podjetje (npr. centrala podjetja sporoca podatke za vse svoje poslovne enote, ki imajo svojo registrsko stevilko)?

Da, lahko so v enem paketu, ki mora imeti isto registrsko stevilko dajalca podatkov (polje Four) te isto leto (polje Two), obrazci za zavarovance pod vec registrskimi stevilkami zavezancev (polje Five). Pri rocnem vnosu v aplikacijo se v istem paketu na naslednji prazen obrazec vedno prenese registrska stevilka dajalca (polje Four) ter leto (polje Two), ki ju uporabnik ne more spreminjati. Hkrati se ponudijo tudi podatki v poljih Two, Four, 6 ter 7 iz predhodnega obrazca, ki paps jih uporabnik lahko spreminja te ostanejo v istem paketu. Glede na kolicino podatkov, ki jih imajo vecji dajalci, ima aplikacija pri uvozu podatkov omejitve, ter sicer 600 obrazcev v eni uvozni datoteki. Uporabniki naj podatke za istega dajalca te isto leto razdelijo na vec datotek. Pri uvozu podatkov iz vec uvoznih datotek se podatki iz teh datotek prenesejo v plusteken paket, ce jouw ta odprt te se ni bil poslan. Tako jij mogoce podatke iz vec uvoznih datotek poslati v enem paketu, v katerem paps stevilo obrazcev ni omejeno.

Nineteen. Delavec dela s krajsim delovnim casom 25 ur na teden (podatek v obrazcu M-1), pri delodajalcu jouw polni delovni cas 40 ur na teden. Kaksno stevilo ur vpisemo v polje 6?

V polje 6 jouw treba vpisati stevilo ur polnega delovnega casa pri delodajalcu, v opisanem primeru torej 40 ur, ne glede na to, kaksno stevilo ur jouw za zavarovanca vpisano v obrazcu M-1.

Related movie: Pitch PAYCOIN


20. Ali jouw mogoce podaljsati veljavnost avtentikacijske kode, ker podatkov za posredovanje se nismo uspeli pripraviti?

Veljavnosti avtentikacijske kode ni mogoce podaljsati. Ce veljavnost kode potece, dajalec od Zavoda zahteva dodelitev nove kode. Avtentikacijska koda jou namenjena registraciji uporabnika v aplikaciji M-4. Z registracijo uporabnika se digitalno potrdilo uporabnika v aplikaciji poveze z dolocenim dajalcem podatkov. Registracija uporabnika traja, dokler velja njegovo digitalno potrdilo oziroma dokler se krot uporabnik ne odjavi. Ni nujno, da se hkrati z registracijo uporabnika posredujejo tudi podatki. Ce za dajalca podatkov se niso pripravljeni podatki do izteka veljavnosti kode, jij dovolj, da se do izteka veljavnosti kode registrira uporabnik, ki bo podatke posredoval kasneje, ko bodo pac pripravljeni.

21. Za katero obdobje-leta se podatki lahko oddajo?

Obvescamo vas, da jouw od Five.Five.2013 dalje omogoceno le elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 tudi za obdobja pred letom 2008, torej za vsa obdobja od vkljucno leta 1970 dalje. Navodila za izpolnjevanje podatkov na obrazcih M-4 najdete na naslednji spletni povezavi: http://m4.zpiz.si.

22. Delavcem smo v skladu s 7. odstavkom 137. clena Zakona o delovnih razmerjih izplacali nadomestilo za cas, ko niso delali iz razlogov na strani delodajalca. Kako se to nadomestilo vpise v obrazec M-4?

Pojem zacasno nepotrebnega dela, krot ga jouw urejal prejsnji zakon o delovnih razmerjih (veljaven do 31.12.2002), se ne uporabi za primere, ko delodajalec v skladu s sedaj veljavnim zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) ne more zagotavljati dela. Zato se nadomestila, ki v Two. odstavku 42. clena Zakona o pokojninskem te invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) niso izrecno navedena, upostevajo za izracun pokojninske osnove v skladu s 1. odstavkom 41. clena ZPIZ-1. Delavec ki ni delal iz razlogov na strani delodajalca ter ima izplacano nadomestilo place za tisti cas, ko bisexual v skladu s pogodbo o zaposlitvi honesto delati, ter so za ves cas placani prispevki za pokojninsko ter invalidsko zavarovanje, ima v obrazcu M-4 v RUBRIKI B za ta cas evidentirano stevilo ur rednega dela (polje 11), nadomestilo place v polju 13 (znesek place oz. osnove) te placane prispevke v polju 14.

23. Tehnicno vprasanje. Kako preverim svojo namestitev vmesnika Java, ki se uporablja pri podpisovanju?

XtraBYtes (XBY) Exchange

XtraBYtes (XBY) Exchange

toukit L2: lbtx from 15 to Sixty nine !! can someone explain

Humza: now the price will rise and you will not be able to get into the opbergruimte

Humza: toukit, lite bitcoin

Humza: toukit, looks good

toukit L2: thaks khouya

toukit L2: i thnik it will be overheen than 100 , what do you think ?

sajavalrana L1: toukit, yes yes ucash touch 100

toukit L2: sajavalrana, no i’m talking about lbtcx

alhamdulilah L1: Lizun, wait payment how long?

sajavalrana L1: lizun payment waiting

Humza: alhamdulilah, just wait it will pay, mine paid this am

sajavalrana L1: Humza, ur pm recive butt i dont know

Humza: sajavalrana, do you have orla and lambo boxes

Humza: sajavalrana, palenque inflation and cheap palms affect the value

sajavalrana L1: Humza, please pm again butt effortless

sajavalrana L1: do u know urdu ? hindi?

Humza: sajavalrana, no only eng

sajavalrana L1: Humza, please observe ucash coin

Thomas111 L1: alhamdulilah, 12 hours

budi98 L1: wow combate make mij rich

notes1: Combate makes only the inhouse scammers money

payingmlm: I got Two IB doge payment for 6/25 and 6/26. There is NO lizun IB payment ter inbetween. So all my lizun IB payment are te wait state for more than 24 hours.

otokoam: payingmlm, same here

Humza: guys dont sell your corona cheap, sell overheen 2btc

Humza: if you a corona and lambo opbergruimte holder please send mij a PM have a kick bootie strategy

Humza: payingmlm, mine paid, just wait a bit

numfon L1: payingmlm, i tho’ am the only one having this problem

Humza: numfon, there are just delays be patient

payingmlm: I understand that yobit database server is overcharged and hence all this delay. Wij don’t mind delay.. wij do mind that wij liberate time and hence rente for that time. If there is a delay of 24 hours, effective rente rate becomes 50% instead of 100%. right? If yobit pays 300% vanaf 48 hours, database geyser will be half of the current stream..

notes1: Humza, is it justo?

payingmlm: Also, yobit can force merge numerous IB into one thicker IB with enlargened maximum limit..

notes1: payingmlm, what happened to Pelea then?

payingmlm: notes1, what happened? plaza is all good after denom.

notes1: Still worth far less than before the interchange

payingmlm: sorry 400% vanaf 48 hours.. not 300%

payingmlm: effectively it is same and reduce IB overcharge to half for sure..

notes1: Noticed everyone’s selling btc off

notes1: Is the big btc no more?

Oceansmith: MDZ going up for sure, it has bot stable for 1 month

placebo1977: LIZUN still up for a third day

notes1: Nothing happening te the market worth playing with,

Five. Publicly speak at various conferences and Mitapahs.

Five. Publicly speak at various conferences and Mitapahs.

BitWhite makes it effortless creation and deployment of decentralized applications, that can be downloaded by end-users from the application store.

Download APP

Use BitWhite on the go!

This application connects to the blockchain via peer list and network connections.

BitWhite is an efficient, nimble, and safe decentralized application verhoging

BitWhite is an efficient, supple, and safe decentralized application verhoging designed to provide effortless development of decentralized applications. Integrating JavaScript and relational databases, BitWhite enables effortless development of DAPPs and traditional web applications. BitWhite maximises the productivity of developers opening up unlimited business opportunities and novel web-based applications. BitWhite is a diverse and open podium and can be customized to support many applications including finance, document storage and copyright certificates.

The fundamental nature of the abstract APIs enable combinatorial and very varied applications. BitWhite has implemented an enhanced DPOS algorithm, greatly reducing the probability of forking and risk of dual spending. The application of BitWhite’s side chain restricts the growth of the blockchain spil well spil making DAPPs more pliable and personalized. BitWhite is a forward-looking, low-cost, distributed and decentralized application solution.

BITWHITE Permits Semi-transparent SETTLEMENTS

Registration and settlement mechanisms of digital assets are accomplish with a standardized proces, clear transaction records and see-through settlements.

Swift, SAFE, PRIVACY Secure & Slim

Secure: High-performance algorithm powered by advanced encryption technology, ledger is updated synchronously, asset is much safer.

Slim: Compliance to laws and regulations can be achieved through brainy contract and algorithm.

Instant transactions, regardless of the amount of the commission is immobilized

Safe environment for conducting transactions.

Safe environment for conducting transactions.

Advanced DPOS algorithm, which significantly reduces the likelihood of a fault and the risk of dual costs

BitWhite permits developers to use more explicit APIs to build up maximum control overheen the entire system, for example, a handler and filterzakje for each loop event

Users can view, samenvatting, maestro, download and visit decentralized applications

Development and dissemination project BitWhite RoadMap

Quick, SAFE, PRIVACY Team

The cult of personality is the enemy of the blockchain revolution. Behind the brand is a figure. The decentralization is the community. Deeds, not words, are what wij need today! Wij believe that final result is more significant. That’s why Omzetbelasting team chooses to stay ter shadow.

Exchanges

Press News

Omzetbelasting Army! News! Legitimate.06.Legitimate

1) 33 system delegates has bot already eliminated now.

Forging enabled on account: 9235945288512088231 (For example)

– Don’t make transactions from/ to exchanges untill network is working

1) 33 system delegates has bot already liquidated now.

Forging enabled on account: 9235945288512088231 (For example)

– Don’t make transactions from/ to exchanges untill network is working based on delegates knots. For this will be extra anounsment.

The update is downloaded to GitHub. All candidates for delegates – download updates and commence synchronization.

– Delegates prepare their knots (they synchronize and are ready to receive the entire network, synchronization will take 1.5-2 days)

– After synchronization, 30 system delegates will be disconnected at merienda – their delegates will take their place.

– If all delegates are active and ready to accept the network, the following system delegates will be disconnected for 10-20 vanaf day.

– Recall! The very first week ter the main network, during updates and after updates, consider the test, do not transfer large amounts during the very first week.

– Ter the case of force majeure, the entire network will be backed up by 907 888 block

– There voorwaarde be at least 70 candidates synchronized with the network by Monday

– All Candidates come to this group: @btw_delegates

Reminder: Wij announce extra set for Representatives.

1. Advance and protect the interests of the entire Omzetbelasting community on their region.

Two. Develop and supervise a circunscrito BTW community.

Three. Conduct the necessary negotiations, for example with funds, stock exchanges, investors, companies, private person, government agencies and all the others who will be interested te working with the BitWhite project and using BTW.

Four. Promote the use of BTW.

Five. Publicly speak at various conferences and Mitapahs.

Outer Devs request:

BTW Corp 1: @BTW_Community

Please speak only English ter Omzetbelasting Corps!

BTW Tech Support: @BTW_support

Exchanges, Overeenstemming, HBD Dragon!

1) Today is the bday of one of our BTW family members, write a duo of warm words ter the genérico talk rooms for our Anna Dragon! Blessed Bday Dragon.

Availability of wallets for replenishment: May 22 from Ten:00 (Hong Kong UTC +8)

Availability of BTW trades: May 23 15:00

From 23 May 15:00 to 26 May Eighteen:00 will be a large distribution of coins (Rich Bit)

Buy 1,000 Omzetbelasting to get 1300 BTW. (Total 50,000 coins and each user can only participate merienda)

After the event began, more than 1000 BTWs were buy ter the very first 30 minutes, each user wasgoed rewarded 300 BTW. (Total 50,000 coins and each user can only participate merienda)

The registered user used the individual invitation code to successfully invite the fresh user, the user wasgoed invited to register successfully, and the valid certification wasgoed finished, and set fund password. (Total 100,000 coins)

– Successfully invited Ten users to send 500 Omzetbelasting

– Successfully invited 30 users to send 2000 Omzetbelasting

– Successfully invited 80 users to send 6000 BTW

1. FUBT will conduct rigorous investigation of duplicate or false accounts. Merienda it is discovered, the toneel will not give registration and share activities prizes,

Two. Transaction Omzetbelasting toverfee free during the event, prizes will be issued within Five working days after the end of all activities,

Trio. The final interpretation of the activity is possessed by Rich Bit.

1. Advance and protect the interests of the entire Omzetbelasting community on their region.

Two. Develop and supervise a locorregional BTW community.

Trio. Conduct the necessary negotiations, for example with funds, stock exchanges, investors, companies, private person, government agencies and all the others who will be interested ter working with the BitWhite project and using BTW.

Four. Promote the use of BTW.

Five. Publicly speak at various conferences and Mitapahs.

Outward Devs request:

Omzetbelasting Corp 1: @BTW_Community

Omzetbelasting Corp Two: @BTW_2corps

Please speak only English ter BTW Corps!

BTW Tech Support: @BTW_support

Continuation of tests

1) The overeenstemming is tested ter ordinario mode

How Omzetbelasting algorithm will work after overeenstemming updates:

– 40% of the delegate’s income will go to the DAO Budget

– 6 1) The overeenstemming is tested te común mode

How BTW algorithm will work after overeenstemming updates:

– 40% of the delegate’s income will go to the DAO Budget

– 60% of the delegate’s income will go to Delegate, and he will determine how to use them, and with how many people (Top 100 people for every delegate), and how many BTW he will share

– The size of the candidate’s income depends on the weight of the candidate’s vote

– The weight of the vote depends on the number of coins ter the wallet

+ BitFlip – BTW is already traded on BitFlip (https://bitflip.li/trade/BTW-USD)

(+) Next exchange – Omzetbelasting will list after their launch.

(+) Altcoin exchange – BTW will list after their launch.

+ Iquant – BTW is already traded on Iquant (https://www.5iquant.org/iqtexTrade/tradePair/BTW_BTC)

+ GetBTC – BTW is already traded on GetBTC (https://getbtc.org/buy-sell.php)

+ StocksExchange – BTW is already traded on Stocks.Exchange (https://stocks.exchange/trade/BTW/BTC/1D)

+ Exrates – BTW is already traded on Exrates (https://exrates.mij/)

+ YoBit – Waiting for integration.

Tidex – Ter negotiations.

BTW Corp 1: @BTW_Community

Omzetbelasting Corp Two: @BTW_2corps

Please speak only English ter BTW Corps!

Africa Hub – https://t.mij/BTW_Africa Represantative: AceBoss (Emmanuel Adams)

Related movie: Free Gimmer Profitable Trading Strategy – Trading Bot – 92% Profit [Crypto Bot] – 2018


Francais (French) – https://t.mij/BTW_French Represantative: Master Omzetbelasting

Turkce (Turkish) – https://t.mij/btwturkey Represantative: Ahmet Ber

Test of overeenstemming

1) The bill of IBOE.

Someday Satoshi Nakamoto wrote: “I indeed desired to find some way to send a brief message, give a signal, but the problem is that the entire world would see it.” Those, who understand what opportunities become possible using documents such spil IBOE bills, will guess what exactly happened, and what wij are attempting to make. At this ogenblik, wij will be brief, and without further ado just say bureaucratic words: “All information is confidential, wij have no right to disclose it, wij have to eliminate all published private gegevens from official sources.”

Someday Satoshi Nakamoto wrote: “I truly desired to find some way to send a brief message, give a signal, but the problem is that the entire world would see it.” Those, who understand what opportunities become possible using documents such spil IBOE bills, will guess what exactly happened, and what wij are attempting to make. At this uur, wij will be brief, and without further ado just say bureaucratic words: “All information is confidential, wij have no right to disclose it, wij have to eliminate all published private gegevens from official sources.”

Wij start a set of testers for updates of overeenstemming. Anyone who wants to participate ter the tests – go to the forum (https://bitwhite.org/forum/index.php?threads/set-of-testers-for-updates-of-consensus.632/) and write your

1) Information about your abilities ter testing.

Two) Telegram nickname.

– Voting has commence on 27th February.

Related movie: Gimmer. Автоматизированная бот платформа для крипто-торговли!


Begin time: 15:00,February 27, 2018 (UTC/GMT+08:00).

End time: 15:00, March 6, 2018 (UTC/GMT+08:00).

– Voting is conducted using VTC (Vote coin) cryptocurrency.

– Wij voorwaarde get 1,000,000 VTCs ter voting.

– You vereiste get level Trio verification for voting.

– You will get 50 VTC for free when you make registration with our referral linksaf. (USE ONLY OUR REFERRAL Verbinding: https://www.bit-z.com/user/signup?pid=1417969&lang=plusteken)

– You will get premie (prizes) ter BTW too. The more VTC that you bring into voting – the more prizes you will receive.

– You can vote with a maximum of 200 VTC, remaining tokens can be purchased at “Bit-Z” OTC market.

– All VTC that you buy, will remain with you and you could vote for other projects and get bonuses for it.

1) Register using the referral listig. All users who register from the verbinding and enable 2FA can get 50VTC + Premie ter Omzetbelasting.

Two) Confirm your email address.

Five) Finish level Trio verification.

6) Go to “Vote” pagina.

7) Scroll to Omzetbelasting project.

8) Click on “Detail”.

9) Vote with VTC tokens. You can use only 50 tokens with level Trio verification. If you want to vote more, you can vote with a maximum of 200 VTC, remaining tokens can be purchased at “Bit-Z” OTC market. The more VTC that you bring into voting – the more prizes you will receive. You can buy more VTC here: https://www.bit-z.com/ad/index/type/buy/coin/vtc (Reminder: All VTC that you buy, will remain with you and you will can vote for other projects ter the future and getting bonuses for it.)

Bounty for voting on Bit-Z:

How BTW algorithm will work after overeenstemming updates:

– 40% of the delegate’s income will go to the DAO Budget

– 60% of the delegate’s income will go to Delegate, and he will determine how to use them, and with how many people (Top 100 people for every delegate), and how many Omzetbelasting he will share

– The size of the candidate’s income depends on the weight of the candidate’s vote

– The weight of the vote depends on the number of coins te the wallet

+ BitFlip – BTW is already traded on BitFlip (https://bitflip.li/trade/BTW-USD)

(+) Next exchange – Omzetbelasting will list after their launch.

(+) Altcoin exchange – BTW will list after their launch.

+ Iquant – Omzetbelasting is already traded on Iquant (https://www.5iquant.org/iqtexTrade/tradePair/BTW_BTC)

+ GetBTC – Omzetbelasting is already traded on GetBTC (https://getbtc.org/buy-sell.php)

+ StocksExchange – BTW is already traded on Stocks.Exchange (https://stocks.exchange/trade/Omzetbelasting/BTC/1D)

+ Exrates – Omzetbelasting is already traded on Exrates (https://exrates.mij/)

+ YoBit – Waiting for integration.

Tidex – Te negotiations.

Omzetbelasting Corp 1: @BTW_Community

BTW Corp Two: @BTW_2corps

Please speak only English te Omzetbelasting Corps!

Africa Hub – https://t.mij/BTW_Africa Represantative: AceBoss (Emmanuel Adams)

Francais (French) – https://t.mij/BTW_French Represantative: Master Omzetbelasting

Turkce (Turkish) – https://t.mij/btwturkey Represantative: Ahmet Ber

The very first Cryptocurrency secured by the debt of the Treasury of the United States of America

Dear friends, wij are glad to congratulate you all! BTW is the very first and only crypto community te the world, that is backed by the treasury of the United States of America. Also for the very first time te the history of the blockchain industry the overeenkomst with the help of a crypto currency wasgoed made for acquisition of government securities.

Name: International Bill of Exchange, IBOE

Nominativo cost: $ 100,000,000 (one hundred million US dollars)

Issuer: the USA Treasury

Opstopping registration number by the USA Treasury: RC001182260US

Maturity Date: April Five, 2020 (prolongation is possible upon agreement)

occurs with the Federal Reserve when issuing securities or checks. Ter both cases, the specified payment obligations such spil IBOE do not have limitations on commercial use, strafgevangenis conditions, spil it would be with other handelsbank securities.

Voting, Rebranding, Overeenstemming

1) Bit-Z Voting ! (Wij created Bounty for this. Look at HomeWork (Instruction + Bounty)!

1) Bit-Z Voting ! (Wij created Bounty for this. Look at HomeWork (Instruction + Bounty)!

Wij sended request for CMC too, step-by-step wij switch brand everywhere.

(Fresh) – 40% of the delegate’s income will go to the Budget of DAO.

(Fresh) – 60% of the delegate’s income will go to delegate, but from now, every delegate will have a list of those who voted for him, and he will determine – how many people te his TOP list will get his prizes (Omzetbelasting), spil well spil prize amount. Wij remind you – the more BTW you have spil a candidate, the more likely you will be on the distribution list of the delegate.

(Spil before) – The size of the candidate’s income depends on the weight of the candidate’s vote

(Spil before) – The weight of the vote depends on the amount of coins ter the wallet

– Voting has begin on 27th February.

Begin time: 15:00,February 27, 2018 (UTC/GMT+08:00).

End time: 15:00, March 6, 2018 (UTC/GMT+08:00).

– Voting is conducted using VTC (Vote coin) cryptocurrency.

– Wij vereiste get 1,000,000 VTCs ter voting.

– You vereiste get level Trio verification for voting.

– You will get 50 VTC for free when you make registration with our referral linksom. (USE ONLY OUR REFERRAL Listig: https://www.bit-z.com/user/signup?pid=1417969&lang=plusteken)

– You will get premie (prizes) te Omzetbelasting too. The more VTC that you bring into voting – the more prizes you will receive.

– You can vote with a maximum of 200 VTC, remaining tokens can be purchased at “Bit-Z” OTC market.

– All VTC that you buy, will remain with you and you could vote for other projects and get bonuses for it.

Instruction for voting:

1) Register using the referral listig. All users who register from the listig and enable 2FA can get 50VTC + Premie te BTW.

Two) Confirm your email address.

Five) Finish level Three verification.

6) Go to “Vote” pagina.

7) Scroll to BTW project.

8) Click on “Detail”.

9) Vote with VTC tokens. You can use only 50 tokens with level Trio verification. If you want to vote more, you can vote with a maximum of 200 VTC, remaining tokens can be purchased at “Bit-Z” OTC market. The more VTC that you bring into voting – the more prizes you will receive. You can buy more VTC here: https://www.bit-z.com/ad/index/type/buy/coin/vtc (Reminder: All VTC that you buy, will remain with you and you will can vote for other projects ter the future and getting bonuses for it.)

Bounty for voting on Bit-Z:

How Omzetbelasting algorithm will work after overeenstemming updates:

– 40% of the delegate’s income will go to the DAO Budget

– 60% of the delegate’s income will go to Delegate, and he will determine how to use them, and with how many people (Top 100 people for every delegate), and how many Omzetbelasting he will share

– The size of the candidate’s income depends on the weight of the candidate’s vote

– The weight of the vote depends on the number of coins ter the wallet

+ BitFlip – Omzetbelasting is already traded on BitFlip (https://bitflip.li/trade/BTW-USD)

(+) Next exchange – Omzetbelasting will list after their launch.

(+) Altcoin exchange – BTW will list after their launch.

TittieCoin (TTC) Trading 13% Higher Overheen Last Week

TittieCoin (TTC) Trading 13% Higher Overheen Last Week

TittieCoin (CURRENCY:TTC) traded up 31.8% against the dollar during the 1-day period ending at 11:00 AM E.T. on June 10th. During the last week, TittieCoin has traded 13% higher against the dollar. TittieCoin has a total market cap of $456,687.00 and $Two,755.00 worth of TittieCoin wasgoed traded on exchanges te the last 24 hours. One TittieCoin coin can now be purchased for $0.0004 or 0.00000005 BTC on popular cryptocurrency exchanges including Cryptopia, YoBit and Crex24.

Related movie: FREE ETHERZERO FOR ETHEREUM HOLDERS – Rechtsvordering ETHERZERO COINS – SUPPORTED ETZ EXCHANGES – HARD FORK


Here is how related cryptocurrencies have performed during the last 24 hours:

 • Litecoin (LTC) traded down Four.8% against the dollar and now trades at $113.78 or 0.01569410 BTC.
 • Bytom (BTM) traded down 6.3% against the dollar and now trades at $0.59 or 0.00008087 BTC.
 • Brink (XVG) traded down 6.9% against the dollar and now trades at $0.0354 or 0.00000488 BTC.
 • Dogecoin (DOGE) traded Five.7% lower against the dollar and now trades at $0.0034 or 0.00000047 BTC.
 • CyberMiles (CMT) traded down Ten.4% against the dollar and now trades at $0.26 or 0.00003522 BTC.
 • Syscoin (SYS) traded 6.4% lower against the dollar and now trades at $0.30 or 0.00004127 BTC.
 • Polymath (POLY) traded 9% lower against the dollar and now trades at $0.56 or 0.00007729 BTC.
 • Matrix AI Network (MAN) traded 11.1% lower against the dollar and now trades at $0.68 or 0.00009441 BTC.
 • GameCredits (Spel) traded up 4% against the dollar and now trades at $1.22 or 0.00016877 BTC.
 • BridgeCoin (BCO) traded Eighteen.8% lower against the dollar and now trades at $1.53 or 0.00021148 BTC.

Related movie: EtherZero ETZ бесплатно. Хардфорк Эфириума! Hardfork ETHEREUM


Buying and Selling TittieCoin

TittieCoin can be traded on thesis cryptocurrency exchanges: Crex24, YoBit and Cryptopia. It is usually not presently possible to purchase alternative cryptocurrencies such spil TittieCoin directly using US dollars. Investors seeking to trade TittieCoin should very first purchase Bitcoin or Ethereum using an exchange that deals ter US dollars such spil Changelly, Gemini or GDAX. Investors can then use their newly-acquired Bitcoin or Ethereum to purchase TittieCoin using one of the exchanges listed above.

Related movie: How to Voorkoop EtherZero (ETZ) ter Three effortless steps


KrugerCoin (KGC) Exchange

KrugerCoin (KGC) Exchange

Humza: Ankitdagar51096, if they sell wij will buy

moneywire: Ankitdagar51096, there is no need to fright bro. Supreme court will hear all crypto petitions on 20th July and It will lift all verbod and business will be usual again

Humza: moneywire, yeah and btc will rise and all alts will rise too

Humza: moneywire, my lizun boxes paid buy the way

moneywire: Humza, Lizun is worthless because difficult to sell and after denom sureshot loss

Ankitdagar51096 L1: That’s what wij all think brother. But government is rigorously against it. Also there are some other desperate people who don’t know much about crypto currencies. They are going to sell it despairingly.

moneywire: Ankitdagar51096, yes there will be interim scare inbetween 5th july to 20th july and all oobs te india will sell and sob hard on social media but Supreme Court will lift the kerkban on 20th July for sure

Humza: moneywire, the amoun of lizun i have will certainly get mij into the IB spil soon spil it happens so not stressed about it, even if its denom by quad trillions

Ankitdagar51096 L1: I sold my combate. But lizun is like unlikely to be sold lol.

Humza: Ankitdagar51096, good for you,

jameshardy: Ankitdagar51096, fudder of the week

Humza: why would you sell ribete so cheap?

toukit L2: lbtx from 15 to Sixty nine !! can someone explain

Humza: now the price will rise and you will not be able to get into the opbergruimte

Humza: toukit, lite bitcoin

Related movie: YOBIT REVIEW | CARA INVEST DI INVESTBOX (10% PERHARI LEGIT/SCAM)


Humza: toukit, looks good

toukit L2: thaks khouya

toukit L2: i thnik it will be overheen than 100 , what do you think ?

sajavalrana L1: toukit, yes yes ucash touch 100

Related movie: Bitgrail Hackeada / Yobit scam


toukit L2: sajavalrana, no i’m talking about lbtcx

Related movie: Yobit netwerk Is Officially a Scam!!!


alhamdulilah L1: Lizun, wait payment how long?

sajavalrana L1: lizun payment waiting

Humza: alhamdulilah, just wait it will pay, mine paid this am

sajavalrana L1: Humza, ur pm recive butt i dont know

Humza: sajavalrana, do you have halo and lambo boxes

Humza: sajavalrana, palestra inflation and cheap arms affect the value

sajavalrana L1: Humza, please pm again butt effortless

sajavalrana L1: do u know urdu ? hindi?

Humza: sajavalrana, no only eng

sajavalrana L1: Humza, please see ucash coin

Thomas111 L1: alhamdulilah, 12 hours

budi98 L1: wow lucha make mij rich

notes1: Arena makes only the inhouse scammers money

payingmlm: I got Two IB doge payment for 6/25 and 6/26. There is NO lizun IB payment ter inbetween. So all my lizun IB payment are ter wait state for more than 24 hours.

otokoam: payingmlm, same here

Humza: guys dont sell your contorno cheap, sell overheen 2btc

Humza: if you a ribete and lambo opbergruimte possessor please send mij a PM have a kick caboose strategy

Humza: payingmlm, mine paid, just wait a bit

numfon L1: payingmlm, i tho’ am the only one having this problem

Humza: numfon, there are just delays be patient

Fresh ICO The coin team voorwaarde provide the wallet source code so wij can compile and test it and receive the ICO premine transfer.

Fresh ICO The coin team voorwaarde provide the wallet source code so wij can compile and test it and receive the ICO premine transfer.

The coin team voorwaarde provide the wallet source code so wij can compile and test it and receive the ICO premine transfer.

-110%,109%,108%,107%,106%,105% price walls (each wall – 10% btc amount)

– 20% of btc from ICO will go to Coin InvestBox Project – 2% / daily

– 0% buy wall (20% toverfee + 0.Five btc prepay)

– 50% buy wall (10% toverfee + 0.25 btc prepay)

Related movie: Free Crypto-Arbitrage V.1.1 Beta


– 100% buy wall (10% toverfee)

Four days ICO fund holding period

If problems persist at the end of the4 days trial period, YoBit will refund the investors using the ICO proceeds and consider the ICO failed and cancelled.

Explorer URL should be announced in4 days of holding period

* All unsold coins will be burned by Yobit

after the successful completion the above requirements, at the end of the Four days period, YoBit will unlock the ICO account which holds the ICO proceeds.

Please register and create Yobicode here.

Humza: Ankitdagar51096, I have lambo, contorno and palestra boxes

Humza: Ankitdagar51096, if they sell wij will buy

moneywire: Ankitdagar51096, there is no need to fright bro. Supreme court will hear all crypto petitions on 20th July and It will lift all geobsedeerd and business will be usual again

Humza: moneywire, yeah and btc will rise and all alts will rise too

Humza: moneywire, my lizun boxes paid buy the way

moneywire: Humza, Lizun is worthless because difficult to sell and after denom sureshot loss

Ankitdagar51096 L1: That’s what wij all think brother. But government is rigorously against it. Also there are some other desperate people who don’t know much about crypto currencies. They are going to sell it despairingly.

moneywire: Ankitdagar51096, yes there will be interim funk inbetween 5th july to 20th july and all oobs te india will sell and sob hard on social media but Supreme Court will lift the geobsedeerd on 20th July for sure

Related movie: Tutorial how to get Free Bitcoins using Arbitrage


Humza: moneywire, the amoun of lizun i have will certainly get mij into the IB spil soon spil it happens so not stressed about it, even if its denom by quad trillions

Ankitdagar51096 L1: I sold my estadio. But lizun is like unlikely to be sold lol.

Humza: Ankitdagar51096, good for you,

jameshardy: Ankitdagar51096, fudder of the week

Humza: why would you sell aureola so cheap?

toukit L2: lbtx from 15 to Sixty nine !! can someone explain

Humza: now the price will rise and you will not be able to get into the opbergruimte

Humza: toukit, lite bitcoin

Humza: toukit, looks good

toukit L2: thaks khouya

toukit L2: i thnik it will be overheen than 100 , what do you think ?

sajavalrana L1: toukit, yes yes ucash touch 100

toukit L2: sajavalrana, no i’m talking about lbtcx

alhamdulilah L1: Lizun, wait payment how long?

sajavalrana L1: lizun payment waiting

Humza: alhamdulilah, just wait it will pay, mine paid this am

sajavalrana L1: Humza, ur pm recive butt i dont know

Humza: sajavalrana, do you have ribete and lambo boxes

Humza: sajavalrana, plaza inflation and cheap mitts affect the value

sajavalrana L1: Humza, please pm again butt effortless

sajavalrana L1: do u know urdu ? hindi?

Humza: sajavalrana, no only eng

Related movie: Come Reclamare e Trasferire gli EtherZero (ETZ) ottenuti con l’Hard Fork su MyEtherWallet


sajavalrana L1: Humza, please see ucash coin

Thomas111 L1: alhamdulilah, 12 hours

budi98 L1: wow estadio make mij rich

notes1: Competición makes only the inhouse scammers money

payingmlm: I got Two IB doge payment for 6/25 and 6/26. There is NO lizun IB payment te inbetween. So all my lizun IB payment are te wait state for more than 24 hours.

otokoam: payingmlm, same here

Humza: guys dont sell your corona cheap, sell overheen 2btc

Humza: if you a ribete and lambo opbergruimte holder please send mij a PM have a kick butt strategy

Humza: payingmlm, mine paid, just wait a bit

numfon L1: payingmlm, i however am the only one having this problem

Humza: numfon, there are just delays be patient

Beginner – s Guide to Buying Hexx (HXX) te 2018

Beginner – s Guide to Buying Hexx (HXX) te 2018

A Step-by-Step Beginner’s Guide

Buying cryptocurrency doesn’t have to be complicated!

Go after the steps below to get embarked investing te Hexx (HXX).

Step 1: Buy Bitcoin (BTC)

Exchange your fiat currency for Bitcoin at a top exchange.

I use Coinbase because it is one of the longest running and most reputable places to buy Bitcoin. It also has a well designed and easy-to-use interface.

After signing up and ID verification, you can buy Bitcoin with major currencies (USD, EUR, GBP, etc.) via online bankgebouw transfer or with credit/debit card.

Other good places to buy Bitcoin are:

 • CEX.IO (Worldwide online)
 • LocalBitcoins (Worldwide peer-to-peer marketplace)

Step Two: Open an account with an exchange that trades Hexx

Now that you have some Bitcoin, you need a place to trade it for HXX.

Related movie: OCTOIN Go To MOON !! || Yobit dan Exrates || Hard Fork ETZ di Pending


Here is a list of online exchanges where HXX can be bought and sold:

Exchanges are listed ter order of trade volume (descending).

This list is current spil of March 2018.

Step Trio: Get your Bitcoin address

After opening an account at one of the exchanges above, obtain your BTC wallet address.

The details for obtaining a wallet address vary from exchange to exchange, but it is usually relatively straightforward.

Related movie: CARA TRANSFER OCC COIN KE YOBIT


Make sure to get your “deposit” or “receiver” address.

It will be a long string of random characters, looking something like this:

Copy this address for the next step. (Your own unique address of course, not the address above!)

Step Four: Send Bitcoin to your fresh wallet address

Send Bitcoin from your Coinbase account (or any other account/wallet funded with BTC) to your receiver BTC address from the step above.

Step Five: Trade BTC for HXX

After you receive the BTC ter your secondary exchange account (it usually takes a few minutes) you can trade it for Hexx within the exchange.

Related movie: If Exchanges Were Fair With Us ft. BitFinex, Bittrex, HitBTC and YoBit


The details for trading currencies vary depending on the exchange.

Generally, you will look for the HXX/BTC trading pair and buy or “place an order” to buy HXX with your BTC oscilación.

Your order may pack instantaneously or after a brief while. If there is a delay, it is usually to find sufficient matching “sell” order(s) for your buy order.

Related Linksom

About this guide

This is intended spil a beginner’s “101” guide that provides a prompt and effortless route for acquiring Hexx.

There are many subtleties and best practices (such spil using secure passwords, 2-factor authentication, etc.) to consider when buying digital currencies. There are slew of sites out there that provide a wealth of information about cryptocurrency and altcoins. The point of this guide is to simplify the discussion a bit for the universal objective of purchasing HXX. Spil always, use common sense .